מועצת שער הנגב
המועצה האזורית, שער הנגב
08-6806225
08-6806215
siglitg@sng.org.il :המועצה מייל
anatk@sng.org.il :המועצה מייל